Dyrektywy unijne telekomunikacja

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują istnieć zaspokojone przez całe produkty, jakie są oddane do użycia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w jednych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może dołączać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w bycie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest połączone z użyciem dowolnego efektu w rejonach, w jakich może przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie współprac z racjami atex także za dostosowanie danego produktu do ostatnich podstaw. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, jakie widzą się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi obecne dziedzina, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią wtedy żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w przypadku, kiedy duża ilość energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dochodzi do wybuchu, który jest ważne zagrożenie dla bycia i zdrowia ludzkiego.